Odporúčané sady

 

 

 

Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Škôl, ktoré menia svet (http://skms.sk/) a Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/skolyktoremeniasvet.sk a https://www.facebook.com/ipao.sk).

Piatok 22. 10. 2021

Počet návštev: 829027
 • Psia škola kocúra Červenochvosta od Gabriely Futovej úplne očarila štvrtákov. Čítanie pani učiteľky aktívne počúvali. Počas neho pracovali na záložkách a usmievali sa. To, že pozorne počúvali, bolo isté, lebo hocikedy dokázali doplniť zamlčané slovo pani učiteľky. Po prelúskaní celej knihy vznikla zaujímavá diskusia o živote kocúrika, jeho huncútstvach a vzťahu detí k zvieratkám.

 • Aj v tomto školskom roku štvrtáci nadšene tvorili svoju triednu knihu zážitkov z prázdnin. Tu je k nahlidnutiu.

 • Pracovné vyučovanie so svojou témou o kartóne, papieri a jeho vlastnostiach poskytlo možnosť vytvoriť klobúk podľa presného návodu. Štvrtáčky boli pri práci nesmierne šťastné, tvorivé a samozrejme aj sa trošinku zahrali na modelky pri predvádzaní a skúšaní klobúkov.

 • ŠKD - október.

  Tvorivé dielne v ŠKD - tento mesiac sme vyrábali pozdravy pre starých rodičov, zvieratká z gaštanov, maľovali sme šarkanov a vyrábali sme tekvičky. Samozrejme, nesmie chýbať pobyt na čerstvom vzduchu.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik.

  Žiaci 3. a 6. ročníka úspešne absolvovali plavecký výcvik v NCVP v Novákoch v dňoch od 4.-8.10. 2021.

 • Tretiaci obľubujú na hodinách čítania „lístočkové čítanie“. Za jednu vyučovaciu hodinu ich môže vtiahnuť do príbehu až trinásť strán kníh, ktoré práve čítajú spolužiaci. Spolužiaci dôkladne vyberú z čítanej knihy naj-stranu, o ktorej si myslia, že sa tretiakom bude páčiť. Takú stranu stojí za to prečítať! Súčasťou „lístočkového čítania“ sú odkazy na lístoček, venované vlastníkovi knihy. Sú milými poznámkami, ktoré potešia, povzbudia, pochvália, ...pohladia dušu. Čítanie je zážitok!

 • Čaro písania listu s predpísanými časťami a úprimným vyjadrením vlastných skúseností a pocitov intenzívne prežívali tretiaci, štvrtáci a druháci. Písanie listu iniciovali tretiaci. Jeden list adresovali druhákom. Písali v ňom: pokusy s pôdou, práca v skupinách, čísla do 100, čítanie kníh, tvrdé a mäkké spoluhlásky, hry. To sú podľa tretiakov aktivity, ktoré im zostali v srdiečkach a v pamäti z 2.triedy. Druháci sa majú na čo tešiť aj tento rok! Druhý list adresovali štvrtákom. Písali zvedavé otázky na zistenie, čo zaujímavé ich čaká v 3. triede. A aké nadšenie zažili, keď na dvere 3.A zaklopal kuriér zo 4.A so spiatočným listom rovnako úprimných odpovedí s kreatívnymi obrázkovými ozdôbkami! Písomná korešpondencia je krásna vec!

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň mlieka.

  Koncom septembra sme si aj my s deťmi v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. S deťmi sme viedli rozhovor, prečo je mlieko jednou z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek našej výživy. Staršie deti vytvorili plagát a mladšie deti kravičky z papiera.

 • Do podujatia Európsky týždeň športu ( 23.-30.9.) sa s aktivitou Deň športu opäť zapojila i naša škola. Žiaci spolu s učiteľkami rozdelení na 4 skupiny (cyklisti I. stupeň, turisti I. stupeň, cyklisti II. stupeň, turisti II. stupeň) úspešne absolvovali vopred stanovenú trasu s dobrým pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie a posilnenie imunity.

ŠKD počas prázdnin nebude

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou oznamuje, že počas letných prázdnin nebude otvorená ŠKD z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. 

Kontakt

 • ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121
  972 25 Diviaky nad Nitricou
 • 0911 886 462

Novinky

Fotogaléria